14:02 04/05/2010

Hướng dẫn công ty chứng khoán rút bớt nghiệp vụ

Huyền Thương

Ngày 28/4, Ủy ban Chứng khoán có công văn hướng dẫn xử lý việc rút bớt nghiệp vụ cấp phép đối với công ty chứng khoán

Ngày 28/4, Ủy ban Chứng khoán có công văn hướng dẫn xử lý việc rút bớt nghiệp vụ cấp phép đối với công ty chứng khoán.

Theo công văn này, đối với trường hợp rút bớt nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, công ty chứng khoán không được ký hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán có quyết định rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Đối với các hợp đồng bảo lãnh phát hành đã ký trước thời điểm rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt theo hồ sơ phát hành, công ty tiếp tục thực hiện cho đến khi thanh lý hợp đồng.

Đối với trường hợp rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, công ty chứng khoán không được mua vào chứng khoán, chỉ được phép bán ra cho đến khi hết danh mục đầu tư hiện có và làm thủ tục đóng tài khoản giao dịch chứng khoán tự doanh.

Đồng thời, công ty đó phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký công văn này, về danh mục đầu tư chứng khoán (ngắn hạn, dài hạn, chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết) của công ty tính đến thời điểm lập báo cáo và báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc bán danh mục đầu tư chứng khoán đầu tư.

Đối với trường hợp rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán có quyết định rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, các hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán đã ký trước thời điểm bị rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, công ty phải thanh lý hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký công văn này và báo cáo Ủy ban Chứng khoán kết quả thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng.