08:38 11/10/2010

KSH: Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền

Minh Nguyệt

Ngày 18/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của KSH

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 18/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 210/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam (mã KSH-HOSE).

Theo đó, ngày 26/11, KSH sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15% /cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2010 đã soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của KSH trong quý 2/2010 đạt 19,29 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 32,61 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 8,45 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 11,7 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2010 đạt 1.000,65 đồng, EPS quý 2 đạt 724,52 đồng.