09:20 11/10/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 11-18/10

Hà Anh

VTK, USC, SNZ, HD2, VHF, TIG, BSP, G36, BVS và MAS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

ảnh minh họa.
ảnh minh họa.

VTK, USC, SNZ, HD2, VHF, TIG, BSP, G36, BVS và MAS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel (mã VTK-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO (mã USC-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 460 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp (mã SNZ-UpCOM) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019.

* Ngày 31/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (mã HD2-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019.

* Ngày 29/10/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (mã VHF-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 1,45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 145 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã TIG-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019.

* Ngày 15/11/2019, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (mã BSP-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019.

* Ngày 15/11/2019, Tổng Công ty 36 – Công ty Cổ phần (mã G36-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8,01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 801 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019.

* Ngày 20/11/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2/2018 với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019.

* Ngày 30/10/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 27,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2019.