15:26 04/01/2020

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 6-10/01

Hà Anh

S4A, NTP, ICT, BST, FOX, MAC, SMN,STC, DHP, TRA, KIP, TBR, TLH, CE1, NT2 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

S4A, NTP, ICT, BST, FOX, MAC, SMN,STC, DHP, TRA, KIP, TBR, TLH, CE1, NT2 thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 16/01/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2020.

* Ngày 16/01/2020, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2020.

* Ngày 16/01/2020, Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (mã ICT-HOSE) chi trả cổ tức lần 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2020.

* Ngày 20/01/2020, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2020.

* Ngày 22/01/2020, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (mã FOX-UpCOM) tạm ứng cổ tức lần 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2020.

* Ngày 17/01/2020, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2020.

* Ngày 21/01/2020, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã SMN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2020.

* Ngày 16/01/2020, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ chí Minh (mã STC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2020.

* Ngày 16/01/2020, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2020.

* Ngày 17/01/2020, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2020.

* Ngày 21/01/2020, Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (mã KIP-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2020.

* Ngày 03/02/2020, Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình (mã TBR-UpCOM) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020.

* Ngày 21/01/2020, Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến (mã TLH-HOSE) chi trả cổ tức 5% của năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020.

* Ngày 20/01/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (mã CE1-UpCOM) chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020.

* Ngày 31/01/2020, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020.