12:25 20/01/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 21-25/1

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2019.

* Ngày 21/1/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 21/1/2019, Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã DXV-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 23/1/2019, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 23/1/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 23/1/2019, Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX-HNX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 24/1/2019, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Thành Thành Công –Biên Hòa (mã SBT-HOSE) tạm ứng cổ tức niên độ 2017-2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).