10:24 16/07/2009

Lịch trả cổ tức của TTP, SIC và SD8

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức cho TTP, SIC và SD8

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu của TTP từ cuối tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu của TTP từ cuối tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức cho TTP, SIC và SD8.

* Ngày 28/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE).

Theo đó, ngày 18/8/2009, TTP sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến - 117/2 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, Tp. HCM.

* Ngày 24/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX).

Theo đó, ngày 17/8/2009, SIC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà - số 14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp. HCM.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SIC vào ngày 23/7, 24/7 và 27/7/2009.

* Ngày 28/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2008 và lấy ý kiến cổ đông băng văn bản của Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX).

Theo đó, ngày 28/8/2009, SD8 trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Trước đó, ngày 15/8/2009, SD8 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ thực hiện 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết, nhằm miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Sông Đà 8, địa chỉ tại xã Nậm Păm - huyện Mường La - tỉnh Sơn La.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TTP, SD8 vào ngày 27/7, 28/7 và 29/7/2009.