08:55 18/10/2017

Lương quá nhiều bất cập, Trung ương bắt đầu khảo sát để cải cách

Bảo Quyên

Các khoản phụ cấp lại lớn hơn lương, tiền lương của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước quá cao so với hiệu quả sản xuất kinh doanh

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, cải cách tiền lương không chỉ là 
điều chỉnh tiền lương cơ bản, tiền lương tối thiểu mà còn rất nhiều vấn 
đề khác liên quan đến chính sách tiền lương, ở nhiều khu vực.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, cải cách tiền lương không chỉ là điều chỉnh tiền lương cơ bản, tiền lương tối thiểu mà còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến chính sách tiền lương, ở nhiều khu vực.
“Chính sách tiền lương hiện nay là chưa làm người lao động gắn bó với công việc, mức lương tối thiểu chưa bảo đảm mức sống tối thiểu. Quan hệ tiền lương mang tính bình quân, thấp hơn nhiều quan hệ tiền lương trên thị trường lao động. Các khoản phụ cấp, ngoài lương lại lớn hơn lương. Tiền lương của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước quá cao so với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

Đánh giá trên được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra tại buổi làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 17/10 về chính sách tiền lương hiện nay.

Đây cũng là buổi khảo sát đầu tiên của đoàn công tác Trung ương về chính sách tiền lương nhằm nghiên cứu, khảo sát phục vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho hay, hiện nay toàn hệ thống công đoàn có 14.957 cán bộ, viên chức và người lao động; thu nhập bình quân 6.822.204 đồng/người/tháng.

Tại buổi làm việc, các ý kiến bày tỏ thống nhất một số nội dung như: khi xác định vị trí việc làm thì duy trì rất ít phụ cấp (chỉ còn phụ cấp khu vực, ngành nghề); tăng quyền quản lý tiền lương cho người sử dụng lao động kể cả trong khối công chức, viên chức; tiền lương tối thiểu phụ thuộc nhiều yếu tố không chỉ có mức sống tối thiểu nhưng phải hướng tới đáp ứng mức sống tối thiểu và đặt ra vấn đề có nên quy định tiền lương tối thiểu chung cho các khu vực không.

Đối với Tổng liên đoàn Lao động, phải chú ý tới đặc thù ngành để không quản lý biên chế cào bằng, phải bảo đảm thu để chi cho lương. Xác định nguồn trả lương phải gắn với cải cách bộ máy và tinh giản biên chế, phát triển kinh tế để thu và từ các khoản tiết kiệm.

Về chi trả bảo hiểm xã hội thì tuân thủ nguyên tắc bao phủ, chia sẻ rủi ro và tổ chức thực hiện chính sách này không chi trả quá nhiều và cũng không quá “cứng”.

Chỉ đạo cuộc họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, cải cách tiền lương không chỉ là điều chỉnh tiền lương cơ bản, tiền lương tối thiểu mà còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến chính sách tiền lương, ở nhiều khu vực.

Tuy nhiên, mỗi lần Chính phủ trình Đề án cải cách tiền lương để Trung ương Đảng thảo luận thì vấn đề quan trọng là nguồn để cải cách tiền lương. Qua thảo luận, Trung ương thấy rằng cải cách tiền lương không phải chỉ có việc tạo nguồn mà phải dựa vào cả sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế…

Phó thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương cũng chỉ ra những bất cập của chính sách tiền lương hiện, trong đó nổi lên là mức lương chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu, chưa phù hợp với giá cả thị trường, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập còn nhiều bất cập…

Nguyên nhân của thực trạng này là đối tượng hưởng lương tăng nhanh mà ngân sách không đáp ứng kịp (tính tới nay là hơn 8 triệu người hưởng lương từ ngân sách). Chậm cụ thể hoá quan điểm chi tiền lương là chi đầu tư phát triển để nâng cao chất lượng công chức; chưa tạo đột phá về quản lý ngân sách; chưa quản lý tốt tiền lương. Chưa khắc phục bất cập quản lý doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nhiệp công.

Do đó, Phó thủ tướng cho biết các đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo sẽ tập trung làm rõ các vấn đề về tiền lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, quan hệ tiền lương tối thiểu- lương tối đa, các chế độ phụ cấp, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; tạo nguồn cải cách tiền lương.

Với hệ thống công đoàn có đặc thù riêng trong vấn đề tiền lương, Phó thủ tướng đề nghị cần làm rõ việc tính toán, thiết kế thang- bảng lương, tìm nguồn chi trả, cách quản lý và cách trả lương cho cán bộ, viên chức. Với khu vực sản xuất, Tổng liên đoàn làm rõ về tiền lương tối thiểu vùng.

“Hôm nay chúng ta khởi đầu khảo sát vấn đề tiền lương cho Hội nghị Trung ương 7, nhưng còn gian truân, phải tập trung trí tuệ, phương pháp thực hiện, mời các chuyên gia về lĩnh vực này tham gia đoàn khảo sát”, Phó thủ tướng nói.

Sau đợt khảo sát ở Tổng liên đoàn Lao động, Ban Chỉ đạo sẽ khảo sát tại các cơ quan khác như Tòa án nhân dân Tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam,…