09:35 05/03/2007

Lưu ký chứng khoán vẫn chưa thể nhanh được

H.Xuân

60 doanh nghiệp chưa ủy quyền cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán quyền xác nhận thông tin sở hữu chứng khoán

Việc 60 doanh nghiệp chưa ủy quyền cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán quyền xác nhận thông tin sở hữu chứng khoán để thực hiện lưu ký theo quy trình lưu ký chứng khoán ghi sổ mới, sẽ khiến cho Trung tâm không có căn cứ pháp lý thực hiện xác nhận thông tin sở hữu để tái lưu ký cho cổ đông của các công ty trên.

Và vì vậy, việc lưu ký của các cổ đông của các công ty này khó mà nhanh được.

Trong danh sách thống kê của Trung tâm Lưu ký, đến ngày 2/3/2007, trong số 60 tổ chức phát hành này có 39 tổ chức niêm yết tại sàn Tp.HCM và 21 tổ chức niêm yết tại sàn Hà Nội. Quy trình lưu ký chứng khoán mới có hiệu lực từ ngày 15/2/2007 đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Trong công văn gửi một số tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch về thực hiện quy trình lưu ký ghi sổ mới, Trung tâm Lưu ký chứng khoán đề nghị các Công ty khẩn trương hoàn tất việc ký văn bản uỷ quyền và gửi về Trung tâm chậm nhất vào ngày 5/3/2007 để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và tuân thủ đúng các quy định trong Quy trình.