10:21 04/01/2012

Minh bạch thông tin thị trường tiền tệ, tín dụng, vàng

Nguyên Vũ

Sự minh bạch về thông tin đã được Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh tại Nghị quyết đầu tiên của năm mới 2012

Nghi quyết tiếp tục khẳng định thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt...
Nghi quyết tiếp tục khẳng định thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt...
Công khai, minh bạch thông tin thị trường tiện tệ, tín dụng, ngoại tệ, vàng, trong chi tiêu ngân sách và đầu tư công, trong phòng chống tham nhũng...

Sự minh bạch về thông tin đã được Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh tại Nghị quyết đầu tiên của năm mới, về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Tại đây, Chính phủ lưu ý các chỉ tiêu chủ yếu đã được Quốc hội thông qua của kế hoạch 2012. Như GDP tăng khoảng 6% - 6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 11 % - 12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong điều kiện cho phép, phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%. Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động...

Giảm lãi suất ở mức hợp lý

Đứng đầu 7 nhóm giải pháp chủ yếu vẫn là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Ở nhóm giải pháp này, nghị quyết tiếp tục khẳng định việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt; tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, tổ chức tốt thị trường trong nước; khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

Trong đó, điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là chính sách lãi suất, cho vay tái cấp vốn và nghiệp vụ thị trường mở, kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2012 khoảng 15% - 17%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14% - 16%, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý với diễn biến kinh tế vĩ mô.

Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp đồng bộ, hiệu quả để kiểm soát thị trường ngoại tệ và thị trường vàng. Thực hiện tốt công tác dự  báo và công khai, minh bạch thông tin thị trường tiện tệ, tín dụng, ngoại tệ, vàng. Có giải pháp phù hợp để quản lý, kiểm soát được luân chuyển vốn, tín dụng giữa các thị trường này.

Bên cạnh đó, phải thực hiện các biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi, tăng thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu giảm bội chi ngân sách Nhà nước xuống dưới 4,8% GDP.

Chống tham nhũng trong hệ thống ngân hàng

Sáu nhóm giải pháp còn lại được Chính phủ xác định là tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh. Nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ.

Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.  Tăng cường phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục hoàn thiện hệ  thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng.

Với nhóm giải pháp này, Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường tính công khai, minh bạch.

Nghị quyết cũng giao ngân hàng  Nhà nước phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại các quy định cụ thể trong quản lý để phòng chống tham nhũng trong hệ thống ngân hàng.

Nhóm giải pháp thứ bảy là tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình hành động cụ thể ngay trong tháng 1/2012.

Trong đó, phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, đơn vị chủ trì thực hiện. Đồng thời, phải tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong Nghị quyết, phân công một đồng chí lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo trực tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết.