09:03 30/06/2009

Năm 2010 dự toán thu ngân sách Nhà nước đạt trên 21% GDP

Lê Trà

Thu ngân sách 2010 sẽ chú ý tính các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế

Bộ Tài chính vừa đề nghị các cấp, các ngành xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong năm 2009.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước phải có tính khả thi cao với mức phấn đấu đạt trên 21% GDP, trong đó thu thuế và phí đạt trên 20% GDP.

Năm 2010 tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các khoản chi để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả, đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án, chương trình. Dự toán thu, ngoài bám sát dự báo tình hình, còn phải tính đúng, tính đủ các khoản thu phát sinh trong 2010, trong đó chú ý tính các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế.