12:20 04/07/2013

Năm 2014, dự kiến mục tiêu GDP tăng khoảng 6%

Anh Minh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6% trong năm 2014

Trong tháng 9/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ kế hoạch
 phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn 
chỉnh, trình Quốc hội theo quy định - Ảnh minh họa.<br>
Trong tháng 9/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định - Ảnh minh họa.<br>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành công văn số 4480/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về hướng dẫn xây dựng khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Theo công văn này, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 là “đẩy nhanh phát triển nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014 được đề cập trong khung hướng dẫn như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% so với năm 2013; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 9-10% so với năm 2013; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mứcdưới 10%; Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP là 4,7%; Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30,0% GDP; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 7%.

Trong khi đó, các chỉ tiêu xã hội quan trọng cũng được xác định bao gồm: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người đạt 24,2 m2/người…

Với các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2014 đề ra là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2013-2020. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc tái cơ cấu và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Trong tháng 9/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định.

Trước ngày 20/11/2013, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, các cơ quan, đơn vị khác.