14:37 09/05/2018

Năm 2018, Đạm Hà Bắc dự kiến lỗ 720 tỷ đồng

Hà Anh

Tính đến hết năm 2017, Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế gần 2.331 tỷ đồng - trong khi vốn điều lệ 2.722 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn gần 433 tỷ đồng, giảm hơn ½ so với hồi đầu năm

Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Đạm Hà Bắc lỗ hơn 606 tỷ đồng – giảm 71,5 tỷ đồng so với kế hoạch lỗ 847 tỷ đồng.
Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Đạm Hà Bắc lỗ hơn 606 tỷ đồng – giảm 71,5 tỷ đồng so với kế hoạch lỗ 847 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã DHB-UpCom) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Cụ thể: tổng doanh thu năm 2017 đạt 2.607 tỷ đồng, bằng 96,6% so với kế hoạch đề ra (2.699 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 606 tỷ đồng – giảm 71,5 tỷ đồng so với kế hoạch lỗ 847 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2017, Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế gần 2.331 tỷ đồng - trong khi vốn điều lệ 2.722 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn gần 433 tỷ đồng, giảm hơn ½ so với hồi đầu năm.

Năm 2018, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 2.711 tỷ đồng, tăng 6,2% so với mức doanh thu thực hiện trong năm 2017. Trong cơ cấu doanh thu mục năm 2018, công ty đặt kế hoạch sản xuất đạt 350.000 tấn Urê, tăng 21,5% so với năm trước; sản lượng NH3TP đạt 50.000 tấn, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ và lượng điện sản xuất 160.590 MWh, tăng 12% so với năm trước.

Tổng chi phí năm 2018 là 3.371 tỷ đồng – trong đó chi phí tài chính là 853 tỷ đồng. Lương bình quân người lao động tăng 722.000 đồng so với thực hiện năm 2017 lên 6,5 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 720 tỷ đồng.

Theo báo cáo quý 1/2018, doanh thu của DHB đạt 698 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 83 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 81 tỷ - cùng kỳ công ty báo lỗ hơn 216 tỷ đồng.

Được biết, ngày 26/7/2017, Đạm Hà Bắc đưa toàn bộ 272,2 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 6.800 đồng/cổ phiếu. Theo dữ liệu trên HNX, hiện giá cổ phiếu DHB còn 1.400 đồng/cổ phiếu.