08:28 22/09/2011

NBP dự kiến lỗ gần 64 tỷ đồng năm 2011

Hà Anh

Các chỉ tiêu trên sẽ có điều chỉnh khi có quyết định giá bán điện chính thức của các cơ quan có thẩm quyền

Diễn biến giá cổ phiếu NBP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu NBP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Theo đó, kết thúc năm 2010, tổng doanh thu của NBP đạt 625,38 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 64,27 tỷ đồng, cổ tức 27%.

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính được EVN (cổ đông chi phối) thông qua với tổng doanh thu đạt 473,18 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế -64,37 tỷ đồng. Các chỉ tiêu trên sẽ có điều chỉnh khi có quyết định giá bán điện chính thức của các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, công ty sẽ thành lập chi nhánh quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình và hoàn thành dự án xưởng tách tro xỉ và đưa vào vận hành trong quý 4/2011.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của NBP đạt 309,58 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 23,54 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4,31 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,58 tỷ đồng, EPS đạt 278 đồng.

Ngày 20/9, NBP đã trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2010 với tỷ lệ thực hiện 17%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).