12:44 08/03/2014

Nếu “ông lớn” thoái vốn bất thành, SCIC phải mua lại

Song Hà

Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng cũng có thể mua lại hoặc làm chủ đại diện các khoản đầu tư ngoài ngành

Các tập đoàn, tổng công ty được phép xác định tỷ lệ cần duy trì nắm giữ vốn Nhà nước nhưng tối đa không quá 65% vốn điều lệ.
Các tập đoàn, tổng công ty được phép xác định tỷ lệ cần duy trì nắm giữ vốn Nhà nước nhưng tối đa không quá 65% vốn điều lệ.
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét, mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành, đặc biệt là ngân hàng, bảo hiểm của các tập đoàn, tổng công ty, nếu thực hiện thoái vốn không thành công.

Đó là một trong những nội dung quan trong trong nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Theo đó, Chính phủ giao các bộ, UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước căn cứ đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa trình cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt để thực hiện.

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch, tiến độ thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng.

Trong trường hợp không thực hiện được tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, ban lãnh đạo doanh nghiệp phải làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan xử lý chậm quá trình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, bộ trưởng các bộ quản lý ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các tỉnh thành phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng việc chậm hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt.

Đối với hoạt động thoái vốn ngoài ngành, các doanh nghiệp được phép thoái vốn đầu tư dưới mệnh giá hoặc dưới giá trị sổ sách kế toán của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo quy định và trên cơ sở phương án thoái vốn đã được chủ sở hữu xem xét, quyết định.

Việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tại các công ty cổ phần chưa niêm yết có giá trị tính theo mệnh giá từ 10 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp được lựa chọn thuê tổ chức tài chính trung gian, các công ty chứng khoán bán đấu giá, hoặc tự tổ chức đấu giá tại doanh nghiệp. Trường hợp đấu giá không thành công doanh nghiệp báo cáo chủ sở hữu xem xét, quyết định bán thỏa thuận. Khi thoái vốn tại các công ty đầu tư tài chính, các ngân hàng thương mại của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, có thể giao các ngân hàng thương mại Nhà nước mua lại hoặc chuyển Ngân hàng Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

Đặc biệt, Chính phủ giao SCIC xem xét, mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, công ty 100% vốn Nhà nước vào lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, sau khi đã thực hiện các biện pháp nêu tại nghị quyết này mà thoái vốn không thành công và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Đối với phương án thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước căn cứ vào tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước và vai trò của tập đoàn, tổng công ty đối với phát triển của ngành để xác định tỷ lệ cần duy trì nắm giữ vốn Nhà nước nhưng tối đa không quá 65% vốn điều lệ.

Riêng tại Tập đoàn Bảo Việt và các ngân hàng thương mại cổ phần duy trì tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ ở mức không thấp hơn 65% vốn điều lệ, trừ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).