07:26 20/11/2015

“Ngâm” văn bản, bộ trưởng sẽ bị xử lý

Ngô Trang

Các bộ, ngành có trách nhiệm triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tất cả các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ hoặc chất lượng không đảm bảo đối với các văn bản được giao dự thảo hoặc ban hành.<br>
Tất cả các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ hoặc chất lượng không đảm bảo đối với các văn bản được giao dự thảo hoặc ban hành.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1573 ngày 11/9/2015 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công; quán triệt nội dung và tinh thần các quy định của luật bằng các hình thức, biện pháp phù hợp đối với cán bộ, công chức trong bộ, ngành.

Các bộ ngành phải xác định công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chương trình công tác của bộ, ngành mình, từ đó tập trung thích đáng các nguồn lực để nâng cao chất lượng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là công tác xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng, thời hạn trình các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan mình.

Đồng thời chỉ đạo việc lập, vận hành chuyên mục lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình để tiếp nhận ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dưới các hình thức phù hợp.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thuộc tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ kiến nghị hình thức xử lý trách nhiệm đối với các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo, thẩm định, trình, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp dự thảo văn bản được phân công thực hiện không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tăng cường công tác thẩm tra việc tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo và hồ sơ đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; không tiếp nhận xử lý trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ gửi không đúng thời hạn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy chế làm việc của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.