10:08 28/10/2019

Ngân hàng Bản Việt đạt chuẩn Basel 2 trước thời hạn

Minh Tú

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng trước thời hạn Thông tư 41 là sự ghi nhận đối với nỗ lực của cả Ngân hàng Bản Việt

Được chấp thuận áp dụng Basel đồng nghĩa với việc Ngân hàng Bản Việt đã đáp ứng nhiều quy định nghiêm khắc về quản trị, hệ thống quản trị rủi ro và công nghệ.
Được chấp thuận áp dụng Basel đồng nghĩa với việc Ngân hàng Bản Việt đã đáp ứng nhiều quy định nghiêm khắc về quản trị, hệ thống quản trị rủi ro và công nghệ.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng trước thời hạn Thông tư 41 là sự ghi nhận rất lớn đối với nỗ lực của cả Ngân hàng Bản Việt và KPMG trong triển khai áp dụng các thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị rủi ro.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa được Ngân hàng Nhà nước quyết định cho phép áp dụng Thông tư 41/2016/TT- NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel 2) trước thời hạn (theo quyết định số 2233/QĐ-NHNN ngày 25/10/2019).

Theo đó, sau các ngân hàng có năng lực quản lý rủi ro cao đã được Ngân hàng Nhà nước cho thí điểm và Shinhan Bank - ngân hàng nước ngoài đầu tiên triển khai, Ngân hàng Bản Việt là ngân hàng thứ 12 trong hệ thống ngân hàng chính thức áp dụng chuẩn Basel 2 sớm hơn thời hạn quy định.

Hiệp ước Basel là chuẩn mực quốc tế được hầu hết các ngân hàng thương mại lớn trên thế giới áp dụng nhằm bảo đảm an toàn hoạt động thông qua áp dụng các công cụ, chuẩn mực cao trong quản lý rủi ro và kinh doanh. Được chấp thuận áp dụng Basel đồng nghĩa với việc Ngân hàng Bản Việt đã đáp ứng nhiều quy định nghiêm khắc về quản trị, hệ thống quản trị rủi ro và công nghệ…

Ngay từ đầu năm 2017, ý thức được tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro, Ngân hàng Bản Việt đã thành lập dự án triển khai quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel 2. Ngân hàng đã từng bước hoàn thành các hạng mục của lộ trình nhằm đảm bảo đáp ứng Basel 2 trước thời hạn. Đồng thời, để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực, Ngân hàng đã hợp tác với đối tác tư vấn quốc tế là Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (gọi tắt là KPMG) để xây dựng công cụ và kiểm định kết quả thực hiện.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng trước thời hạn Thông tư 41 là sự ghi nhận rất lớn đối với nỗ lực của cả Ngân hàng Bản Việt và KPMG trong triển khai áp dụng các thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị rủi ro tại Ngân hàng Bản Việt.