11:00 26/11/2017

Ngân hàng gặp khó sẽ được “vay đặc biệt” để trả người gửi tiền

Nhật Nam

Ra dự thảo thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng khoản vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân.
Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng khoản vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Ngân hàng Nhà nước cũng nhanh chóng công bố một dự thảo thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư mới sẽ thay thế Thông tư số 06/2012/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Với việc công bố dự thảo trên, Ngân hàng Nhà nước đã bắt tay nhanh vào việc chuẩn bị triển khai bộ luật mới vừa được thông qua nói trên.

Theo dự thảo thông tư, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay tái cấp vốn chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt với lãi suất bằng lãi suất của khoản tái cấp vốn, thời hạn bằng thời hạn còn lại của khoản tái cấp vốn; việc xử lý khoản cho vay đặc biệt này thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại tổ chức tín dụng hoặc theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được phê duyệt.

Đáng chú ý, dự thảo thông tư đưa ra quy định: tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng khoản vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân.

Và tổ chức tín dụng không được sử dụng khoản vay đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước để chi trả cho người có liên quan của tổ chức tín dụng; người điều hành, cổ đông sáng lập; người có liên quan của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập.

Thời hạn cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản, theo dự thảo thông tư, tối đa là 2 năm nhưng không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng. Thời hạn cho vay đặc biệt để thực hiện phương án cơ cấu lại theo phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

Dự thảo thông tư quy định, lãi suất cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng bằng lãi suất tái cấp vốn công bố trong từng thời kỳ.

Trường hợp đến hạn, tổ chức tín dụng chưa trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt và không được Ngân hàng Nhà nước gia hạn thì lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt, lãi suất đối với nợ lãi chậm trả bằng 50% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt.

Lãi suất cho vay đặc biệt của tổ chức tín dụng thực hiện phương án cơ cấu lại theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc miễn, giảm tiền lãi cho vay đặc biệt thực hiện theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.