21:07 04/10/2016

Nhà máy nhiệt điện phải lắp đặt hệ thống giám sát nước thải online

Bạch Dương

Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy nhiệt điện phải lắp đặt hệ thống giám sát các thông số nước thải online

Nhà máy nhiệt điện xả nước thải phải có hệ thống giám sát thông số online
Nhà máy nhiệt điện xả nước thải phải có hệ thống giám sát thông số online
Bộ Công Thương vừa có chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty rà soát, đánh giá tác động đến môi trường của của các nhà máy, dự án nhiệt điện, đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ môi trường.

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ đã kiểm tra 29 doanh nghiệp có hoạt động xả nước thải ra biển hoặc cửa sông giáp biển, trong đó bao gồm các nhà máy nhiệt điện mà dư luận phản ánh.

Theo Bộ Công Thương, các nhà máy nhiệt điện đang xây dựng và đã đi vào vận hành đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiều dự án thay đổi hạng mục bảo vệ môi trường so với bản phê duyệt ban đầu như Nhà máy nhiệt điện Duyên hải 1 - EVN. Vì vậy, đến nay dự án vẫn chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành hạng mục bảo vệ môi trường.

Cũng theo Bộ Công Thương, hiện nay có 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với lượng tro xỉ, thạch cao thải ra hơn 15,7 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, các nhà máy chưa tìm được giải pháp đầu ra cho tro xỉ theo chỉ đạo của Chính phủ là để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Từ thực tế đó, Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp bảo vệ môi trường tốt hơn.

Đối với các dự án đang xây dựng, chưa đi vào vận hành yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với các nhà máy đang hoạt động, Bộ Công Thương đã yêu cầu các nhà máy tuân thủ đầy đủ cam kết về quan trắc và giám sát môi trường.

Với tro xỉ nhà máy nhiệt điện, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện phải chịu trách nhiệm đối với nguồn phát sinh chất thải của mình, chủ động tìm kiếm các giải pháp để xử lý và tiêu thụ.

Đối với nước thải của nhà máy nhiệt điện, yêu cầu các nhà máy phải lắp đặt hệ thống giám sát các thông số nước thải online, kết nối với sở tài nguyên và môi trường để tạo thuận lợi cho các cơ quan giám sát các thông số môi trường.

Các dự án đang trong giai đoạn thiết kế và trình phê duyệt, Bộ Công Thương chỉ đạo các chủ đầu tư yêu cầu tư vấn thiết kế phải tính toán và đưa ra các giải pháp công nghệ tiến tiến, gắn liền với hệ thống kiểm soát và xử lý chất thải.