10:17 02/09/2019

Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 8 tháng 2019

Đào Vũ

Trong khi vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm mạnh thì điểm sáng là góp vốn, mua cổ phần đạt 9,5 tỷ USD, tăng mạnh 80% so với năm 2018

Tổng quan FDI vào việt nam trong 8 tháng đầu năm 2019

Vốn đăng ký, dự án FDI trong 8 tháng đầu năm 2019

Cán cân xuất nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2019

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư fdi nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2019

10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2019

10 ngành nghề thu hút fdi nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2019

tổng quan FDI vào việt nam lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 8 năm 2019

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư fdi nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 8 năm 2019

10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 8 năm 2019

10 ngành nghề thu hút fdi nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 8 năm 2019