16:05 22/10/2013

Những đồng kiều hối nhọc nhằn

An Huy

Chùm ảnh về cuộc sống và lao động của công nhân nhập cư ở nhiều nước trên thế giới, những người tạo ra nguồn kiều hối dồi dào