09:34 18/08/2011

PET hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2011

Hà Anh

PET công bố kết quả kinh doanh hợp nhất chưa soát xét trong quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Quý 2/2011, PET lãi 62,17 tỷ đồng.
Quý 2/2011, PET lãi 62,17 tỷ đồng.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí - Petrosetco (mã PET-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất chưa soát xét trong quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 2.267,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 222,35 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 71,42 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 76,79 tỷ đồng và 62,17 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của PET với doanh thu đạt 4.773,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đạt 234,9 tỷ đồng và 169,55 tỷ đồng.

Từ ngày 30/06 - 30/9/2011, PET đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch lên 3.281.200 cổ phiếu, nhằm bình ổn giá cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thoả thuận.

Được biết, Đại hội công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng và đóng góp vào ngân sách nhà nước là 1.000 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội cổ đông PET thông qua thì công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2011.