16:51 24/10/2012

Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt bị kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 23/10/2012 đến ngày 23/4/2013

Giao diện của website Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt (TVMC).<br>
Giao diện của website Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt (TVMC).<br>
Ngày 23/10/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Thành Việt (TVMC) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 23/10/2012 đến ngày 23/4/2013.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TVMC có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính.

Được biết, năm 2011, TVMC lỗ 81,7 tỷ đồng, lỗ lũy kế lỗ 83,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chỉ còn lại 4,46 tỷ đồng.