17:28 17/05/2013

Quý 1, PVI lãi hợp nhất gần 100 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 132 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng

Tính đến 31/3/2013, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PVI đạt 489,6 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2013, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PVI đạt 489,6 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013 đã soát xét.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2013 đạt 1.391,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, lãi gộp cũng giảm 5,5%, đạt 318,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 177 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là chi phí tài chính tài chính tăng mạnh từ 21,69 tỷ đồng quý 1/2013 lên tới gần 60 tỷ đồng, tương ứng tăng 176,6%;...

Tổng lợi nhuận trước thuế của PVI đạt 132 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng, trong đó cổ đông công ty mẹ đạt 100,3 tỷ đồng. EPS đạt 443 đồng.

PVI cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của PVI giảm 32,7% so với cùng kỳ là do lãi suất trên thị trường giảm mạnh theo đó doanh thu tài chính giảm mạnh theo.

Ngoài ra chi phí trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tăng mạnh dẫn đến chi phí hoạt động tài chính tăng, gây ảnh hưởng chính đến mức giảm lợi nhuận sau thuế hợp nhất nói trên.

Tính đến ngày 31/3/2013, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 1.773 tỷ đồng hồi cuối năm lên tới 3.962,7 tỷ đồng; các khoản đầu tư ngắn hạn của PVI giảm 20,8% so với số dư đầu năm, đạt hơn 4.178 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 489,6 tỷ đồng.