09:46 23/02/2018

Sacombank dự kiến bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị

Nhật Nam

Các cổ đông và nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu lớn được đề cử nhiều ứng viên

Hiện tại, cơ cấu Hội đồng Quản trị Sacombank có 6 người. Với kế hoạch bầu bổ sung trên, cơ cấu mới dự kiến sẽ có 8 người.
Hiện tại, cơ cấu Hội đồng Quản trị Sacombank có 6 người. Với kế hoạch bầu bổ sung trên, cơ cấu mới dự kiến sẽ có 8 người.

Ngày 22/2, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố thông tin chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, với kế hoạch bầu bổ sung thêm hai thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo đó, Sacombank dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 vào ngày 20/4/2018.

Trong kế hoạch bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, ngân hàng này xác định sẽ có một thành viên là độc lập. Việc bầu bổ sung này nhằm kiện toàn cơ cấu bộ máy quản trị nhiệm kỳ mới.

Trước đó, sau hai năm liền không tổ chức (2015 và 2016), cũng như hai lần trì hoãn đầu 2017, Sacombank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 6/2017 và thông qua cơ cấu nhân sự mới cho Hội đồng Quản trị.

Qua đại hội trên, ông Dương Công Minh đã vào Hội đồng Quản trị Sacombank, sau khi từ nhiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank); người của Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) cũng tham gia vào Hội đồng Quản trị Sacombank.

Hiện tại, cơ cấu Hội đồng Quản trị Sacombank có 6 người. Với kế hoạch bầu bổ sung trên, cơ cấu mới dự kiến sẽ có 8 người.

Theo quy định của Sacombank, quyền đề cử và ứng cử thuộc các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần ngân hàng trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng (9/2/2018).

Các cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 1 ứng viên, bao gồm ứng viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Tương tự, ứng với tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 30% được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 2 ứng viên; ứng với tỷ lệ sở hữu từ 30% đến dưới 40% được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 3 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được ứng cử hoặc đề cử tối đa 4 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tương ứng tối đa 5 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% là tối đa 6 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% và từ 80% đến dưới 90% tương ứng được đề cử tối đa 7 và 8 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên do cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử thấp hơn số lượng dự kiến bầu bổ sung, thì số ứng viên còn lại sẽ do Hội đồng Quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 đề cử.