20:40 08/03/2022

Sắp có quy định chính thức về cho vay ra nước ngoài

Vũ Phong

Mục tiêu quan trọng đối với việc xây dựng Quyết định này là thiết lập quy trình xem xét thận trọng, chặt chẽ đối với các đề nghị cho vay ra nước ngoài...

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xây dựng và ban hành Quyết định nói trên là cần thiết. Bởi lẽ, thời gian qua, tại Việt Nam đã phát sinh nhu cầu từ các tổ chức kinh tế về cho vay ra nước ngoài, hoặc tìm hiểu các quy định liên quan; tuy nhiên hiện vẫn chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể, mà phải trực tiếp xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Khi Quyết định chính thức được ban hành, một mặt tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người cư trú nắm rõ tiêu chí, trình tự, hồ sơ, thủ tục xin chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, quy định trách nhiệm rõ ràng để các cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp khác thẩm định các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ liên quan, làm cơ sở cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chấp thuận hoặc từ chối đề nghị cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế.

Nhằm phù hợp với Pháp lệnh Ngoại hối, mục tiêu quan trọng đối với việc xây dựng Quyết định này là thiết lập quy trình xem xét thận trọng, chặt chẽ đối với các đề nghị cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đảm bảo xem xét toàn diện các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan và đảm bảo các nguyên tắc quản lý.

Về nội dung dự thảo, ngoài các quy định chung về nguyên tắc quản lý và trách nhiệm của các bên có liên quan, còn có các nội dung liên quan đến việc xem xét, chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú với 2 nhóm đối tượng.

Nhóm đối tượng thứ nhất có gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài. Nhóm thứ hai là không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, phù hợp với nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, dự thảo quy định một số nguyên tắc cơ bản cho việc thực hiện hoạt động cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú.

Một trong những nguyên tắc là việc cho vay phải trên cơ sở không ảnh hưởng đến an toàn vĩ mô, an ninh chính trị xã hội, không trái với chính sách quốc phòng, ngoại giao và các định hướng ổn định kinh tế vĩ mỗ trong từng thời kỳ.

Một nguyên tắc cơ bản khác là các quy định cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật về tiền tệ, ngoại hối, đầu tư, thuế và các quy định pháp luật liên quan khác; tuân thủ pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ của bên đi vay, bên được bảo lãnh và các điều ước quốc tế liên quan.

Tổ chức kinh tế tự chịu trách nhiệm về hiệu quả và các rủi ro liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú.