12:31 28/03/2019

Sau kiểm toán, lợi nhuận BSR tăng mạnh, lo ngại khoản đầu tư vào công ty con

Hoàng Nguyên

Báo cáo kiểm toán của BSR có điều chỉnh đáng kể nhiều số liệu quan trọng

Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã điều chỉnh đáng kể nhiều số liệu quan trọng trên báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Với đơn vị kiểm toán là Deloitte, tổng lợi nhuận kế toán 6 tháng cuối năm của BSR đã được điều chỉnh tăng. Cụ thể Lợi nhuận trước thuế tăng 48,49% lên 253 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 76 tỷ đồng lên 226,14 tỷ, tương ứng tăng 50,72%.

Kết quả này chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại báo cáo tài chính được kiểm toán giảm 56 tỷ so với trước kiểm toán do giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (dầu thô, sản phẩm) tại thời điểm lập báo cáo tài chính sau kiểm toán cao hơn so với với thời điểm lập báo cáo tài chính trước kiểm toán (giá dầu thô, sản phẩm bình quân cả tháng 1/2019 cao hơn giá dầu thô, sản phẩm ngày 14/1).

Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn tại báo cáo tài chính kiểm toán giảm 16 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán do lỗ trong 6 tháng cuối năm của Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF) - công ty con của công ty tại báo cáo kiểm toán thấp hơn số trước kiểm toán.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán của BSR, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan tới BSR-BF.

BSR-BF đã tạm ghi tăng nguyên giá các tài sản cố định của dự án Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Bio-Ethanol Dung Quất với số tiền 1.790 tỷ trong năm 2014. Hiện BSR-BF đang trong quá trình thực hiện các thủ tục quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Thanh tra chính phủ. Giá trị quyết toán nhà máy sẽ được điều chỉnh nếu có khi có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Tại ngày 31/12/2018, nợ ngắn hạn của BSR-BF vượt quá tài sản ngắn hạn là 636 tỷ đồng, lỗ lũy kế 893,8 tỷ và nợ quá hạn thanh toán là 518,4 tỷ đồng. Khả năng tiếp tục hoạt động của BSR-BF phụ thuộc vào việc tái hoạt động sản xuất nhà máy, sự hỗ trợ tài chính từ các cổ đông cũng như lợi nhuận từ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Kiểm toán cho biết, giá trị tổn thất của khoản đầu tư của BSR vào công ty này tương đương với giá trị dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đã trích lập tại cuối tháng 6/2018 và quyết định sử dụng toàn bộ giá trị khoản dự phòng đã trích lập để bù đắp tổn thất tại thời điểm chuyển thành công công ty cổ phần với số tiền khoảng 536 tỷ. 

Giá trị tổn thất có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, theo đó khoản mục "Chênh lệnh đánh giá lại tài sản" và "Phải trả ngắn hạn khác" trên bảng cân đối kế toán có thể bị thay đổi tương ứng. Tại ngày 31/12/2018, lỗ lũy kế và thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn của BSR-BF và các vấn đề khác dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của BSR-BF.

Giải trình về vấn đề này, BSR cho biết Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty đang đánh giá các kế hoạch hoạt động và tài chính của BSR-BF bao gồm hợp đồng hợp tác với một số đối tác để vận hành lại nhà máy và cho rằng cơ sở lập báo cáo tài chính của BSR-BF theo nguyên tắc hoạt động liên tục là phù hợp.