08:20 27/10/2011

SBT lãi hơn 396 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm

Minh Hà

SBT báo lãi 396,5 tỷ đồng, EPS đạt 2.864 đồng trong 9 tháng và hoàn thành 107,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) công bố báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm.

Theo đó, doanh thu trong 9 tháng của công ty đạt 1.439,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 447,1 tỷ đồng; chi phí tài chính là 71,1 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay là gần 38 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 414,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 396,5 tỷ đồng, EPS đạt 2.864 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng mía ép đạt 800.000 tấn; sản lượng đường thô nguyên liệu đạt 17.000 tấn; sản lượng đường tiêu thụ đạt 80.000 tấn; tổng doanh thu (bao gồn phụ phẩm) là 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đạt 400 và 370 tỷ đồng, EPS đạt 2.600 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, kết thúc 9 tháng, SBT hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và 107,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9, các khoản tiền và tương đương tiền của SBT chỉ còn gần 5,8 tỷ đồng, giảm 120,7 tỷ đồng so với ngày 31/12/2010 (126,5 tỷ đồng); các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng 65,8 tỷ đồng so với 31/12/2010 lên 253,2 tỷ đồng (trong đó dự phòng giảm giá là 25,8 tỷ đồng).

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 214,8 tỷ đồng lên 499,6 tỷ đồng. Trong đó đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 124,7 tỷ đồng lên 374,5 tỷ đồng; đầu tư dài hạn khác tăng 115,6 tỷ đồng lên 155,6 tỷ đồng và dự phòng giảm giá là 30,4 tỷ đồng, tăng 10 lần so với 31/12/2010 là 3,9 tỷ đồng.