14:46 26/10/2010

SDS, SD8, TLT, DBC, HLC và HCC: Báo lãi trong 9 tháng năm 2010

Minh Nguyệt

Sáu doanh nghiệp niêm yết trên HNX là SDS, SD8, TLT, DBC, HLC và HCC công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010

SDS báo lãi 3,36 tỷ đồng trong 9 tháng, EPS đạt 1.617 đồng.
SDS báo lãi 3,36 tỷ đồng trong 9 tháng, EPS đạt 1.617 đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo 6 doanh nghiệp niêm yết trên HNX là SDS, SD8, TLT, DBC, HLC và HCC công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010.

* Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 72,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 221,083 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 1,155 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 3,36 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 1.617 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 474 đồng.

Năm 2010, SDS đặt mục tiêu với giá trị sản xuất kinh doanh đạt 445 tỷ đồng, doanh thu bán hàng đạt 370,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 16%.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 82,53 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 228,883 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 724,75 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 993,44 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 355 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 259 đồng.

Năm 2010, SD8 đặt mục tiêu với giá trị sản xuất kinh doanh đạt 267,07 tỷ đồng, doanh thu đạt 236,95 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4,109 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (mã TLT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 86,53 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 239,33 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 2,081 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 775,42 triệu đồng.

Năm 2010, TLT đặt chỉ tiêu với doanh thu đạt 388,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 6,37 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam (mã DBC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 807,517 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 2.285,506 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 43,196 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 147,511 tỷ đồng.

Năm 2010, DBC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 2.637 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 89,4 tỷ đồng, chia cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 40,543 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 110,261 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 2,68 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 11,88 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 5.940 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 1.340 đồng.

Năm 2010, LHC đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, cổ tức 24,5%

* Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex (mã HCC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 41,275 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 117,524 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 2,31 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 7,534 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 3.869 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 1.187 đồng.

Năm 2010, HCC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 142 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,54 tỷ đồng, chia cổ tức 20%.