09:35 30/08/2007

Sẽ có Kho bạc điện tử vào năm 2020

Quỳnh Anh

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Đến năm 2020 sẽ hình thành Kho bạc điện tử và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước phải được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.
Đến năm 2020 sẽ hình thành Kho bạc điện tử và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước phải được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.
Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, đến năm 2020 sẽ hình thành Kho bạc điện tử và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước phải được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 tập trung vào 8 nội dung: Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước và các quỹ tài chính Nhà nước; quản lý ngân quỹ và nợ Chính phủ; công tác kế toán Nhà nước; hệ thống thanh toán; kiểm tra, kiểm toán nội bộ; công nghệ thông tin; tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế.

Để đạt mục tiêu đặt ra là hình thành Kho bạc điện tử, ngoài giải pháp số 1 là hoàn thiện các thể chế, chính sách, luật pháp, nâng cao hiệu lực về tổ chức bộ máy và chất lượng nguồn nhân lực, Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và hiện đại hóa công nghệ quản lý làm động lực cho cải cách và đổi mới hoạt động Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về hoạt động Kho bạc Nhà nước bằng cách: xây dựng hệ thống kế toán Nhà nước theo chuẩn mực kế toán công quốc tế và hình thành Tổng kế toán Nhà nước; xây dựng Luật quản lý ngân quỹ; sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách Nhà nước cho phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, yêu cầu quản lý tài chính công trong giai đoạn tới và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tiếp đến, tập trung hiện đại hóa công nghệ quản lý làm động lực cho cải cách và đổi mới hoạt động Kho bạc Nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động của Kho bạc Nhà nước, trong đó ưu tiên đầu tư sử dụng các phần mềm tiên tiến trên thế giới phù hợp với yêu cầu quản lý tài chính-ngân sách trong tình hình mới và theo thông lệ quốc tế.