16:59 29/06/2010

STB chốt danh sách trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu

N.Anh

STB trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2

STB phát hành 100.505.295 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu.
STB phát hành 100.505.295 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 7/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 9/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE).
 
Theo đó, STB phát hành 100.505.295 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (20 cổ phiếu sẽ nhận được 3 cổ phiếu mới) và phát hành thêm 134.007.060 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2 (10 cổ phiếu được quyền mua 2 cổ phiếu mới) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 26/7 - 18/8/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 26/7 - 20/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các chi nhánh/Sở Giao dịch thuộc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, nơi cổ đông đã đăng ký giao dịch