16:59 25/05/2015

Sửa đổi, bổ sung thay thế 36 luật, pháp lệnh về quyền con người

Nguyên Vũ

Bộ trưởng Tư pháp nằm trong số ít vị ”tư lệnh” có nêu cả tồn tại, hạn chế tại báo cáo gửi đến Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Ảnh: Dân Việt.<br>
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Ảnh: Dân Việt.<br>
Bộ Tư pháp đã đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới 36 luật, pháp lệnh và 50 văn bản quy phạm pháp luật khác về quyền con người, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết tại báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông cũng nằm trong số ít vị ”tư lệnh” có nêu cả tồn tại, hạn chế tại báo cáo gửi đến Quốc hội.

Nằm trong kết quả triền khai thi hành Hiến pháp 2013, Bộ trưởng cho biết đã  báo cáo Thủ tướng về kết quả rà soát lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.

Theo đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, dừng thi hành hoặc ban hành mới 282 văn bản/tổng số 102.306 văn bản đã rà soát.

Riêng với quyền con người, đề xuất ở đầu bài viết, theo Bộ trưởng là dựa trên kết quả rà soát tổng số 172 luật, pháp lệnh, 7.828 văn bản quy phạm pháp của Chính phủ, Thủ tướng , bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Còn với văn bản về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh Bộ Tư pháp đã phân loại, thực hiện kiểm tra 249 văn bản của 16 bộ, 276 văn bản của 51 địa phương. Qua kiểm tra đã phát hiện 9 văn bản của các bộ và 20 văn bản của địa phương có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật. Và Bộ Tư pháp đã có kiến nghị Thủ tướng về các văn bản này.

Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo báo cáo, từ tháng 10/2014 đến hết ngày 30/3/2015, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với 484 thủ tục hành chính quy định tại 66 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.Trong đó, đề nghị bỏ 89 và sửa đổi, bổ sung 256 thủ tục.

Bộ cũng đã tiến hành thẩm định 319 thủ tục hành chính quy định tại 36 văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, kiến nghị bỏ 40 và sửa đổi 245 thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý.

Nhìn nhận về các hạn chế, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng, hoạt động rà soát các luật, pháp lệnh chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Việc cụ thể hóa một số nội dung Hiến pháp trong các dự án luật chưa nhận được sự đồng tình, hiểu một cách thống nhất.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm. Tình trạng văn bản quy định chi tiết được ban hành không bảo đảm tính kịp thời có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của nội dung được giao quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn diễn ra phổ biến khi còn 74/95 văn bản nợ đọng chưa được ban hành.

Chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tuy đã được cải thiện một bước, nhưng tinh thần và nội dung thẩm định vẫn chủ yếu tập trung về tính pháp lý, còn để lọt nội dung thiếu tính khả thi so với điều kiện, hoàn cảnh thực tế, báo cáo nêu vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại kỳ họp này.