07:45 20/12/2012

Tăng quyền lợi cho lao động thất nghiệp

Vũ Quỳnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội cũng sẽ thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hằng 
tháng hoặc trợ cấp một lần cho người lao động trong thời hạn 5 ngày kể 
từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao 
động.
Bảo hiểm xã hội cũng sẽ thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần cho người lao động trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao động.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, quy định chi tiết hơn về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, nhiều quy định được điều chỉnh, bổ sung có thể giúp người lao động thất nghiệp được giải quyết quyền lợi một cách thoả đáng hơn.

Với Nghị định cũ, thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp chỉ trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải đến cơ quan lao động để đăng ký thất nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định mới đã tăng thời hạn này lên 3 tháng. Hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm.

Nghị định mới cũng quy định chi tiết, rõ ràng hơn việc giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, gắn trách nhiệm của chính người lao động và các cơ quan liên quan trong việc giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Cụ thể, trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan lao động nơi người lao động đăng ký thất nghiệp hoặc cơ quan lao động nơi chuyển đến để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan lao động có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Và, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ học nghề của người thất nghiệp, cơ quan lao động có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết, các cơ quan này phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bảo hiểm xã hội cũng sẽ thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần cho người lao động trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao động.

Nếu cơ quan Bảo hiểm Xã hội không thực hiện việc chi trả theo đúng thời hạn quy định hoặc từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan Bảo hiểm Xã hội phải có văn bản thông báo cho cơ quan lao động và người lao động biết và nêu rõ lý do.

Quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2013.