10:28 09/03/2007

Thanh Hoá khai trương cổng thông tin điện tử

Q.Anh

UBND tỉnh Thanh Hoá mới đây đã khai trương Cổng thông tin điện tử Thanh Hoá tại địa chỉ: www.thanhhoa.gov.vn

Giao diện Cổng thông tin điện tử Thanh Hoá.
Giao diện Cổng thông tin điện tử Thanh Hoá.
UBND tỉnh Thanh Hoá mới đây đã khai trương Cổng thông tin điện tử Thanh Hoá tại địa chỉ: www.thanhhoa.gov.vn.

Phần mềm Cổng thông tin điện tử Thanh Hoá là phần mềm dùng chung do Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ đầu tư và giao cho Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh xây dựng.

Sau hơn 1 năm xây dựng, Trung tâm tin học Thanh Hoá đã hoàn thành cơ bản các nội dung công việc theo yêu cầu của Ban điều hành Đề án 112 và đã được nghiệm thu.

Quá trình thử nghiệm cho thấy: Cổng thông tin này đã hội đủ các điều kiện và khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ: là phương tiện giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến kịp thời thông tin mọi mặt của tỉnh Thanh Hóa trên Internet

Đồng thời cũng là là diễn đàn trao đổi thông tin giữa chính quyền với nhân dân và các doanh nghiệp; tích hợp các hệ thống thông tin như: hệ thống thư tín điện tử, cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật của tỉnh, trang thông tin khuyến nông, khuyến lâm, phần mềm dịch vụ hành chính công cấp huyện.