12:08 15/09/2007

Thành viên sàn Hà Nội phải có nghiệp vụ tự doanh và môi giới

H.Xuân

Nếu các công ty chứng khoán không đủ điều kiện, HASTC sẽ xem xét việc chấm dứt tư cách thành viên của các công ty này

Trong thời hạn một năm kể từ ngày Quy chế có hiệu lực, các công ty chứng khoán đã là thành viên của HASTC phải bổ sung các điều kiện làm thành viên.
Trong thời hạn một năm kể từ ngày Quy chế có hiệu lực, các công ty chứng khoán đã là thành viên của HASTC phải bổ sung các điều kiện làm thành viên.
Ngày 12/9, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã ký quyết định ban hành Quy chế thành viên giao dịch tại HASTC.

Theo đó, các công ty chứng khoán muốn trở thành thành viên giao dịch tại HASTC phải có nghiệp vụ tự doanh và môi giới, được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chấp thuận là thành viên, có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động, có ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp tốt.

Theo HASTC, đối với các trường hợp công ty chứng khoán đã là thành viên của HASTC trước khi Quy chế thành viên có hiệu lực sẽ không phải làm thủ tục đăng ký lại tư cách thành viên, song phải nộp bổ sung các tài liệu quy định trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quy chế có hiệu lực.

Trong thời hạn một năm kể từ ngày Quy chế có hiệu lực, các công ty chứng khoán đã là thành viên của HASTC phải bổ sung các điều kiện làm thành viên. Hết thời hạn quy định, nếu các công ty chứng khoán không đủ điều kiện, HASTC sẽ xem xét việc chấm dứt tư cách thành viên của các công ty này.

Bên cạnh việc quy định các điều kiện, thủ tục trở thành thành viên, Quy chế cũng quy định số lượng thành viên giao dịch do Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định trong từng thời kỳ nhất định trên cơ sở khả năng đáp ứng của hệ thống giao dịch.

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của thành viên quy định tại Luật Chứng khoán, HASTC còn quy định các công ty chứng khoán thành viên phải cung cấp thông tin đầy đủ về thông tin giao dịch, chứng khoán giao dịch cho khách hàng, phải kiểm soát chặt chẽ tình hình đặt lệnh của khách hàng đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn đầy đủ cho khách hàng về các quy định liên quan đến giao dịch và một số nghĩa vụ khác.

Riêng về chế độ báo cáo, quy định tại Quy chế cũng nêu rõ: các công ty chứng khoán thành viên phải nộp các báo cáo tương tự như các báo cáo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007

Ngoài ra, hàng tháng các công ty chứng khoán thành viên phải báo cáo HASTC về tình hình đóng mở tài khoản theo mẫu quy định và hàng quý, hàng năm nộp báo cáo giám sát tuân thủ.

Một điểm khác cũng đáng lưu ý trong Quy chế này đó là việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, quy định về các hình thức kỷ luật đối với thành viên và việc chấm dứt tư cách thành viên.