11:28 19/10/2019

Thấy gì từ lợi nhuận 9 tháng tăng đột biến của CII?

Quỳnh Nguyễn

Lợi nhuận được chia từ các công ty con và thu nhập từ thoái vốn đầu tư đã giúp CII ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến

CII đã rót khoảng 1.400 tỷ đồng vào dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận
CII đã rót khoảng 1.400 tỷ đồng vào dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận

Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã công bố báo cáo tài chính quý 3 của công ty mẹ và giải trình. Theo đó, trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019, CII mẹ chỉ có khoản thu nhập đến từ hoạt động tài chính (không có thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính hay thu nhập khác).

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 559 tỷ đồng trong quý 3 và 942 tỷ đồng trong 9 tháng đầu 2019. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 331,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 401,2 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. 

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2019, tăng cao so với cùng kỳ năm trước (lợi nhuận quý 3/2018 đạt 3,3 tỷ đồng); lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/09/2019 đạt 375,6 tỷ đồng, tăng tuyệt đối 362,3 tỷ đồng.

CII cho biết, lợi nhuận trong kỳ tăng đột biến do trong kỳ có lợi nhuận được chia từ các công ty con tăng cao (tăng 158,3 tỷ đồng) và thu nhập từ hoạt động thoái vốn đầu tư đã hoàn thành trong tháng 7/2019.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, cổ tức và lợi nhuận được chia trong quý 3 và 9 tháng lần lượt đạt 241,3 tỷ đồng và 501,9 tỷ đồng; lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn trong quý 3 và 9 tháng lần lượt là 350 tỷ đồng và 350,7 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong kỳ 9 tháng, dòng tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia của CII là 142 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 277,5 tỷ đồng, tăng 234 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, khoản phải thu ngắn hạn của CII tăng từ 619 tỷ đồng cuối năm 2018 lên 1.014 tỷ đồng cuối quý 3/2019, chủ yếu do phải thu ngắn hạn về cổ tức và lợi nhuận được chia là 582,7 tỷ đồng; lãi trái phiếu, tiền gửi và lãi cho vay 295 tỷ đồng.

Ngoài ra, CII cũng có khoản phải thu ngắn hạn từ việc bán phần vốn trong Công ty TNHH Sài Gòn RiverFront 64,8 tỷ đồng.

CII chi tieu

Nguồn: Báo cáo tài chính quý 3 CII mẹ

Điều này đồng nghĩa, nhờ lợi nhuận được chia từ các công ty con và thu nhập từ thoái vốn đầu tư hoàn thành trong tháng 7/2019 đã giúp CII ghi nhận lợi nhuận quý 3 và 9 tháng tăng đột biến, nhưng phần lớn đang treo ở khoản phải thu.