08:31 06/07/2017

Thủ tục lập ngân hàng mới “nhẹ” đi khá nhiều

Bảo Quyên

Sẽ đơn giản thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, lĩnh vực hoạt động thanh toán

 Thủ tục lập ngân hàng mới sẽ được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 
trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về
 dân cư.
Thủ tục lập ngân hàng mới sẽ được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Chính phủ sẽ đơn giản thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động thi đua khen thưởng, lĩnh vực hoạt động khác.

Cụ thể, trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần; thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn...

Trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện; bổ sung nội dung cung cấp số định danh cá nhân.

Thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại, bổ sung nội dung cung cấp số định danh cá nhân.

Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại; bổ sung nội dung cung cấp số định danh cá nhân.

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được đơn giản hóa theo hướng lược bỏ yêu cầu về các thông tin thuộc 15 trường thông tin cá nhân có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ giữ lại thông tin về họ tên, nơi ở hiện tại, bổ sung nội dung cung cấp số định danh cá nhân.

Ngoài ra, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.