14:45 02/03/2012

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy thị trường chứng khoán

Nhật Nam

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Tăng cường quản lý và giám sát tài khoản giao dịch là yêu cầu đưa ra trong Chỉ thị nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Tăng cường quản lý và giám sát tài khoản giao dịch là yêu cầu đưa ra trong Chỉ thị nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Hôm nay (2/3/2012), Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán với các yêu cầu và định hướng nội dung triển khai cụ thể trong năm nay.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng đề án quản lý tập trung tài khoản tiền giao dịch chứng khoán và tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư để giám sát hoạt động thanh toán giao dịch của các công ty chứng khoán. Kế hoạch này phải thực hiện ngay trong năm 2012 nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Hai đầu mối trên cũng phải phối hợp để nghiên cứu cải tiến hệ thống thanh toán chứng khoán và tiền giao dịch chứng khoán; xây dựng đề án thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ qua Ngân hàng Nhà nước, thực hiện trong năm 2012.

Tại chỉ thị trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020 với các giải pháp tổng thể, dài hạn nhằm hoàn thiện thể chế, cấu trúc lại thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường chứng khoán để trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhằm thu hút vốn đầu tư, đảm bảo giám sát chặt chẽ nguồn vốn; xây dựng và thực hiện các biện pháp xử lý tình huống bất thường của luồng vốn, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì triển khai đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đáng chú ý là trong đó có chủ trương tái cấu trúc các Sở Giao dịch Chứng khoán theo hướng hợp nhất; tái cấu trúc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng; tái cấu trúc hàng hóa thị trường và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư.

Bộ Tài chính từng bước triển khai việc thành lập, hoạt động công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Thủ tướng đề án lập Quỹ hưu trí tự nguyện…

Chỉ thị trên yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện việc nâng cao tiêu chuẩn niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở; phát triển một số sản phẩm mới của thị trường chứng khoán trên nguyên tắc thận trọng, đảm bảo hiệu quả và khả năng quản lý giám sát, cụ thể là thí điểm sản phẩm chứng chỉ lưu ký chứng khoán toàn cầu, nghiên cứu xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh…

Ngoài ra, Bộ Tài chính phải chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường quản lý, giám sát thị trường, trong đó có yêu cầu đánh giá, phân loại và giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo các tiêu chí an toàn đã ban hành; có biện pháp xử lý kịp thời các công ty chứng khoán yếu kém; áp dụng các biện pháp hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể những công ty chứng khoán kinh doanh không hiệu quả; yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện quy định quản lý tiền gửi của nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Cũng tại Chỉ thị trên, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý phù hợp với xu hướng giảm của lạm phát và diễn biến của kinh tế vĩ mô theo hướng tích cực; hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển bền vững.