09:38 16/12/2014

Thủ tướng yêu cầu không tăng biên chế công chức trong năm 2015

Ngô Trang

Đồng thời, các đơn vị phải kiên quyết đưa ra khỏi công vụ những người kém về năng lực, phẩm chất

 Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chú ý hoàn thiện thể chế về đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức; quy định rõ ràng tiêu chí và đổi mới quy trình đánh giá.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chú ý hoàn thiện thể chế về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; quy định rõ ràng tiêu chí và đổi mới quy trình đánh giá.
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện việc không tăng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2015.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tuyển dụng vào không quá 50% số đã tinh giản và nghỉ hưu, thực hiện sắp xếp trong nội bộ cơ quan khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Cùng với đó phải kiên quyết đưa ra khỏi công vụ những người kém về năng lực, phẩm chất. Trường hợp thật cần thiết phải bổ sung biên chế, các cơ quan lập đề án, Bộ Nội vụ thẩm định chặt chẽ, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc thi tuyển công chức, viên chức, bảo đảm quy trình, chất lượng. Hoàn thành xác định vị trí việc làm theo đúng lộ trình đã xác định. Việc xác định vị trí việc làm cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở xác định tiêu chuẩn chức danh công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và để đánh giá đúng chất lượng công chức, viên chức.

Bộ, ngành, địa phương cần chú trọng việc đánh giá công chức, viên chức, lưu ý trách nhiệm và đạo đức công vụ trong việc đánh giá công chức, viên chức. Xác định số lượng cấp phó căn cứ vào khối lượng chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Cùng với tinh giản biên chế, Thủ tướng  cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trong năm 2015 cần tập trung thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ hoàn thiện các dự án liên quan, trong đó chú ý hoàn thiện thể chế về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; quy định rõ ràng tiêu chí và đổi mới quy trình đánh giá.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất về chế độ hàm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có cơ chế động viên, khuyến khích đối với các cán bộ, công chức có năng lực.

Đầu tháng 12 vừa qua, Thủ tướng cũng đã phê duyệt tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã là 277.055 biên chế.