13:17 10/07/2011

Tiếp tục hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự cấp cao

Nguyễn Vũ

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án nhân sự hợp lý nhất

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc sau một tuần làm việc.
Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc sau một tuần làm việc.
Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sau 1 tuần làm việc, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Hội nghị sáng 10/7, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Trung ương đã thảo luận và đi đến thống nhất đưa vào chương trình toàn khoá 24 nhóm vấn đề quan trọng và cần thiết nhất nhằm tập trung thực hiện yêu cầu của Đại hội XI của Đảng.

So với dự thảo, Trung ương đã điều chỉnh tên, phạm vi nội dung, thời gian trình một số đề án và bổ sung vào chương trình 3 nhóm vấn đề: Quy định việc thi hành Điều lệ Đảng; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá X về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… coi đây là điểm nhấn của nhiệm kỳ khoá XI.

Về triển khai nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn và phương pháp, phương châm tiến hành.

Tại hội nghị này, việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước cũng đã được Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện cho phép và đã đạt được sự nhất trí cao.

Căn cứ quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước trình Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn.

Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào ngày 21/7 tới đây, Quốc hội khóa 13 sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác tổ chức, nhân sự.

Dự kiến, sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội vào chiều 23/7, chiều 25/7 Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và ngay chiều hôm sau (26/7) sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ.