11:23 28/09/2021

Tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập

Thanh Xuân -

Tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Nghị định quy định tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình học bổng. Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học.

Du học sinh học bổng ngân sách nhà nước được về nước thực tập, thu thập tài liệu để phục vụ chương trình học tập; được hưởng các kỳ nghỉ trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục nước ngoài; được về nước, đi thăm thân nhân ở nước khác (nước thứ ba) nếu được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại đồng ý...

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của du học sinh học bổng ngân sách nhà nước. Cụ thể những du học sinh này phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại. Trong trường hợp vi phạm, tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật của các bên có liên quan....

Quy định về tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Có trình độ, năng lực phù hợp với nội dung, chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài.

Đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài; Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử ra nước ngoài. Mặt khác phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các khoản chi phí bắt buộc khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về thuế thu nhập cá nhân khác quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện theo Điều ước quốc tế.

Bên cạnh đó, công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật có trách nhiệm làm việc đúng nơi quy định; thực hiện nghiêm túc nội quy nơi làm việc; về nước sau khi kết thúc chương trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật theo quy định của nước đối tác.

Không vi phạm quy định về hoạt động khoa học công nghệ của Việt Nam và nước sở tại... Không được lợi dụng việc đi giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài để thực hiện mục đích đi lao động hoặc ở lại nước ngoài trái phép trừ trường hợp phải kéo dài thời gian ở lại nước ngoài do ốm đau, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện đúng thỏa thuận, cam kết đã ký với cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền cử cá nhân đi giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật tại nước ngoài (nếu có)...