06:56 18/03/2022

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Vy Vy

26 hội nghị, hội thảo, tọa đàm; 15 cuộc làm việc với các Bộ, ngành địa phương cùng hàng loạt báo cáo của bộ ngành đã được triển khai nhằm lấy ý kiến các dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Yêu cầu tham mưu về chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đòi hỏi phải có những đột phá, phù hợp với tình hình mới.
Yêu cầu tham mưu về chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đòi hỏi phải có những đột phá, phù hợp với tình hình mới.

Ngày 17/03, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến các dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh cho biết Ban Chỉ đạo đã tổ chức 26 Hội nghị, hội thảo, tọa đàm; 15 cuộc làm việc với các Bộ, ngành địa phương; tổng hợp báo cáo của 28 Ban, Bộ ngành Trung ương, 26 báo cáo chuyên đề.

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương; kết quả nghiên cứu, khảo sát; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học; Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW gửi xin ý kiến các cơ quan ở Trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Ngày 19/01/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện NQ26, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến góp ý bằng văn bản của 39 Ban, Bộ, ngành Trung ương; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ý kiến tại Hội nghị, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tham dự cho ý kiến vào những nội dung chủ yếu như thống nhất đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết, những thành công và hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế so sánh, khó khăn, thách thức của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh mới, xu hướng mới, những vấn đề mới đặt ra trong giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045...

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thông tin Nghị quyết 26-NQ/TW được thể chế hóa kịp thời, hình thành hệ thống chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn toàn diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý Nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Quá trình thực hiện, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết và ban hành Kết luận số 97-KL/TW ngày 09/5/2014 và Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn.

Nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết đề ra đến năm 2020 đạt và vượt: (i) thu nhập của người dân nông thôn tăng 4,5 lần so với năm 2008 (mục tiêu là trên 2,5 lần); (ii) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 62,4% (mục tiêu là khoảng 50%); (iii) Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn bình quân giảm 1,21%/năm (mục tiêu là giảm 1-1,5%/năm).

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, nông nghiệp phát triển chưa bền vững, xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, thu nhập, đời sống của phần lớn nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo một số nơi còn cao,…

Vì vậy, yêu cầu tham mưu về chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đòi hỏi phải có những đột phá, phù hợp với tình hình mới.

Tại hội nghị, các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là dự thảo Báo cáo tổng kết. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề quan trọng như tính thực tiễn, tạo ra giá trị mới, đột phá cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn phát triển mới; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Dự thảo Nghị quyết; nghiên cứu tác động của tình hình thế giới và dịch bệnh.

Ý kiến của các cơ quan, Bộ, ngành cũng bàn về cơ cấu nền nông nghiệp, vấn đề đất đai, đầu tư thương mại dịch vụ, cơ chế tài chính. Một số ý kiến góp ý về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vấn đề đào tạo lao động ở nông thôn, tài chính, tín dụng ở nông thôn; phát triển sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam…

Các vấn đề khác được quan tâm tại hội nghị là lao động ở các vùng khó khăn, biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh… để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh cho biết, Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã kế thừa, phát triển các quan điểm, định hướng của Nghị quyết 26-NQ/TW, khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài trong công cuộc Đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cùng một số nội dung mới, trọng tâm được bổ sung và phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, nhất là những vấn đề cần kế thừa, phát triển Nghị quyết 26-NQ/TW, những quan điểm, giải pháp mới cho giai đoạn đến năm 2030 để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết trình Bộ Chính trị, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đã đề ra.