17:18 07/07/2016

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự cấp cao

Nguyễn Lê

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá này được sửa đổi, bổ sung

Theo Tổng bí thư, Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.
Theo Tổng bí thư, Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.
Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12, hôm 7/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị đã nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo Tổng bí thư, Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định. 

Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được hội nghị Trung ương 2 khoá 12 (họp tháng 3/2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu.

Đồng thời, Trung ương cũng đã ghi phiếu giới thiệu đối với các chức danh chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu đề nghị Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 14 theo quy định của pháp luật.

Nhìn lại tình hình từ sau Đại hội Đảng 12 đến nay, Tổng bí thư nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, dân chủ, chặt chẽ, các chức danh lãnh đạo của Nhà nước đã được kiện toàn một bước quan trọng và đã được kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá 13 bầu hoặc phê chuẩn với tín nhiệm cao. 

Tổng bí thư cũng đánh giá, trong điều kiện có nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch có nhiều hoạt động chống phá quyết liệt, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tổ chức thành công, với hơn 99% số cử tri cả nước đi bầu. 

Sau khi bầu xong, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn các chức danh của hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. "Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng lên", Tổng bí thư đánh giá.

Bên cạnh nhân sự, liên quan đến nội dung khác của hội nghị, Tổng bí thư cho biết, hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua về nguyên tắc nội dung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyền hạn của mình về những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước, của Đảng và Nhà nước, bao gồm: quyết định những vấn đề về chiến lược và chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 5 năm và hằng năm; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng, nhằm thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng; những chủ trương, quan điểm chỉ đạo phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội; chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; định hướng lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... 

So với khoá 11, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá này đã được sửa đổi, bổ sung một số điểm mới, cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư...

Đặc biệt, quy chế lần này bổ sung thêm nhiều điểm mới quan trọng về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị về định hướng, quan điểm, mục tiêu và một số giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cuộc sống trên một số lĩnh vực cụ thể, Tổng bí thư nhấn mạnh.