10:04 24/11/2015

Từ 2016, thời gian thông quan xuất khẩu còn dưới 10 ngày

Song Hà

Giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất - nhập khẩu ngang bằng với các nước ASEAN-6

 Bên cạnh khuyến khích xuất khẩu, nhà nước sẽ tạo hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu, nhất là những mặt 
hàng không khuyến khích nhập khẩu; bảo vệ hợp lý sản xuất trong
 nước.
Bên cạnh khuyến khích xuất khẩu, nhà nước sẽ tạo hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu, nhất là những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu; bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước.
Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Một trong những nội dung quan trọng của đề án là việc thực hiện cùng lúc các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu tại cửa khẩu nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cụ thể, các cơ quan quản lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận tiện; giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước; giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất - nhập khẩu ngang bằng với các nước ASEAN-6.

Cụ thể là năm 2016: dưới 10 ngày đối với hàng xuất khẩu và dưới 12 ngày đối với hàng nhập khẩu; đến năm 2020 còn dưới 5 ngày đối với hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu.

Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành; đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành; tăng cường công tác truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra chuyên ngành cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.