13:30 22/02/2011

Chậm làm danh mục thủ tục hành chính, 17 cơ quan phải rút kinh nghiệm

P.V

14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã chậm tổng hợp danh mục thủ tục hành chính

Chính phủ đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Chính phủ đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Theo nguồn tin từ Website Chính phủ, các bộ, cơ quan nêu trên gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gửi không đúng hạn); Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc (chưa gửi danh mục).

Trước đó, tại Công văn số 8818/VPCP-TCCV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao các bộ, cơ quan trên tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình, trong đó phân định rõ các thủ tục hành chính được giải quyết tại các cấp chính quyền. Công việc này phải hoàn thành trước 15/12/2010.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ rút kinh nghiệm về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương trước khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng mô hình.

* Theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến ngày 31/12/2012, phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến ngày 31/12/2012 phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng và công bố.

- UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, đến ngày 31/12/2013 phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố.