14:16 28/09/2010

V15: Tạm ứng cổ tức 16% bằng tiền

N.Anh

4/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (mã V15-HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo 4/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 6/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (mã V15-HNX).

Theo đó, ngày 5/11, V15 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 tại số 53 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2010 đã soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của V15 đạt 86,82 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,75 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.293 đồng.