09:39 06/10/2011

VCS dự kiến giảm hơn 25% chỉ tiêu lợi nhuận năm

Minh Hà

VCS sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 từ ngày 5/10 đến ngày 20/10/2011

Diễn biến giá cổ phiếu VCS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VCS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 từ ngày 5/10 đến ngày 20/10/2011.

Cụ thể: Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ được điều chỉnh với tổng doanh thu tăng từ 957 tỷ đồng lên 1.019 tỷ đồng do doanh thu bán hàng trong nước và hoạt động tài chính tăng từ 8 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu dự kiến tăng từ 1.028 tỷ đồng lên 1.064 tỷ đồng do công ty chưa trả cổ tức và chưa trích quỹ khen thưởng phúc lợi; Khấu hao tài sản cố định giảm từ 78,44 tỷ đồng xuống còn gần 57 tỷ đồng do tài sản cố định mới dự kiến đưa vào sử dụng và trích khấu hao chưa được thực hiện. Lợi nhuận trước thuế không thay đổi.

Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất: Công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất do nâng mức sở hữu tại công ty Style Stone từ 49,33% theo kế hoạch lên 99,93%. Do vậy, kế hoạch kinh doanh hợp nhất của công ty có sự thay đổi.

Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh giảm từ 1.508,6 tỷ đồng xuống còn 1.493 tỷ đồng. Tổng doanh thu giảm từ 1.233 tỷ đồng xuống còn 1.001 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế giảm từ 192 tỷ đồng xuống 142,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 25,6%.