06:26 11/03/2021

Vì đâu Hoàng Anh Gia Lai lại đẩy khoản dự phòng gần 5.000 tỷ về quá khứ?

Kim Phong

HAG cho biết việc điều chỉnh này nhằm giúp cho báo cáo tài chính năm 2020 không tiếp tục bị ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) mới đây đã có giải trình về việc điều chỉnh hồi tố báo cáo đã kiểm toán năm 2018 và 2019. 

Cụ thể, trong báo cáo tài chính quý 4/2020 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đột ngột xuất hiện khoản lỗ hơn 5.000 tỷ trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ trong khi kết quả kinh doanh trong năm 2020 không tệ đến vậy. Theo thuyết minh, công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng đẩy về năm 2019. 

Vì đâu Hoàng Anh Gia Lai lại đẩy khoản dự phòng gần 5.000 tỷ về quá khứ? - Ảnh 1.

Khoản lỗ lũy kế xuất hiện trên báo cáo tài chính quý 4/2020 của HAG

Trước đó, đơn vị kiểm toán đã có ý kiến tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của HAG về việc HAG ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị hơn 10.504 tỷ vào cuối năm 2019 (7.594 tỷ vào cuối năm 2018). Phía kiểm toán cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng này vào ngày 31/12/2019 là 5.668 tỷ (vào ngày 31/12/2018 là 2.593 tỷ) bao gồm trong số dư nói trên. 

Tuy đã được nhắc đến trong báo cáo năm 2018 - 2019 nhưng đến cuối năm 2020, HAG mới thực hiện điều chỉnh lại khoản mục này. 

Cụ thể, HAG đã quyết định trích lập dự phòng 4.957 tỷ cho năm 2018 và 99,8 tỷ năm 2019, tổng cộng 5.057 tỷ đồng, trong đó dự phòng cho khoản phải thu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai là 3.412 tỷ và dự phòng cho khoản phải thu của Công ty Cổ phần Lê me là 1.644 tỷ. 

Vì đâu Hoàng Anh Gia Lai lại đẩy khoản dự phòng gần 5.000 tỷ về quá khứ? - Ảnh 2.

Cơ sở trích lập dự phòng các khoản phải thu trên báo cáo hợp nhất

Cơ sở của việc trích lập trên đến từ việc đánh giá khả năng thu hồi bằng các nguồn sau: 

Vì đâu Hoàng Anh Gia Lai lại đẩy khoản dự phòng gần 5.000 tỷ về quá khứ? - Ảnh 3.

Giải trình của HAG cho biết, lĩnh vực nông nghiệp của HAG là một lĩnh vực mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Trong các năm trước, dựa theo tình hình khả quan trong ngành nông nghiệp nên Ban Tổng giám đốc đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu là cao. 

Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng bổ khiến rủi ro của thị trường nông sản và ngành nông nghiệp rõ ràng hơn. "Vì vậy, Ban Tổng giám đốc nhận thấy xác xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất nên đã đưa ra quyết định điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng nhằm giúp cho báo cáo tài chính năm 2020 không tiếp tục bị ý kiến kiểm toán ngoại trừ", giải trình nêu rõ. 

HAG cũng tin rằng, trong tương lai, khi các dự án và tài sản làm, cơ sở đảm bảo phát triển và tăng giá trị thì các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập dần dần.