11:04 23/12/2014

Việt Nam đặt mục tiêu chỉ còn 5% hộ nghèo năm tới

Ngô Trang

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành quyết liệt thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2015

Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình,
 dự án về giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, nhất là giảm nghèo vùng dân 
tộc và miền núi.
Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, nhất là giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước còn 1.797.889 hộ nghèo (7,8%), giảm 1,8% so với năm 2012.

Tổng số hộ cận nghèo là 1.443.183 hộ (6,32%), giảm 0,25% so với năm 2012.

Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước còn dưới 5%, riêng các huyện nghèo còn dưới 30%.

Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2014 - 2015, sẽ thực hiện ưu tiên, bảo đảm nguồn lực và chủ động huy động lồng ghép các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, nhất là giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi.

Tiếp tục rà soát hệ thống chính sách giảm nghèo, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung chính sách, phù hợp với nguồn lực và đặc thù của vùng dân tộc và miền núi; trong đó có các chính sách đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Các bộ, ngành có liên quan sẽ xây dựng, trình thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện đề án tổng thể về đổi mới phương pháp tiếp cận nghèo đói ở Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức tổng điều tra, phân loại xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới...

Giai đoạn 2016 - 2020, các bộ, ngành có liên quan triển khai có hiệu quả những cơ chế, chính sách của Chính phủ và Thủ tướng về phát triển sản xuất, đất sản xuất; chính sách hỗ trợ, ưu đãi tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn; chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo... giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện một số chính sách hỗ trợ phù hợp đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Các chính sách hỗ trợ có điều kiện về phát triển sản xuất, đào tạo nghề giải quyết việc làm... gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn, thụ hưởng nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao; hoàn thiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất hoặc chuyển đổi nghề cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở vùng khó khăn chưa được hỗ trợ hoặc thiếu đất sản xuất; các chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo...