08:24 25/04/2011

VKP lỗ hơn 8 tỷ đồng trong quý 1

Hà Vy

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 1/2011.

Trụ sở chính công ty VKP
Trụ sở chính công ty VKP
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 1/2011.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1 đạt 50,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -1,2 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 555 triệu đồng; chi phí tài chính là 5,61 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay là 5,59 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -8,4 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -8,28 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2010 đạt 46,74 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế - 8,93 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận đến cuối năm -35,73 tỷ đồng.

Được biết, HOSE thông báo cổ phiếu VKP bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 18/4/2011 do hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2009 và 2010).

Trong năm 2009 công ty lỗ 50 tỷ đồng, trong năm 2010 công ty lỗ tiếp 35,74 tỷ đồng.