08:15 31/03/2011

VNA giảm lãi 4 tỷ đồng sau kiểm toán

Minh Hà

VNA công bố kết quả kinh doanh 2010 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đội tàu của Công ty VNA.
Đội tàu của Công ty VNA.
Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (mã VNA-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 2010 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Theo đó, doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2010 đạt 938,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,57 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với trước kiểm toán (44,57 tỷ đồng); Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.029 đồng, giảm 200 đồng so với trước kiểm toán (2.229 đồng).

Trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của VNA, đáng chú ý là công ty kiểm toán đã có lưu ý là tại thời điểm 31/12/2010, nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn là 184,29 tỷ đồng (năm 2009 là 175,5 tỷ đồng). Việc thiếu hụt vốn lưu động này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty trong tương lai.

Để bù đắp thiếu hụt nguồn vốn lưu động, Ban giám đốc công ty cũng có kế hoạch thanh lý một số tài sản cố định khai thác không hiệu quả. Đồng thời, Ban giám đốc đưa ra các giải pháp nhằm duy trì thị trường truyền thống và tìm kiếm thị trường mới nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí và tin tưởng vào kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2011.

Hiện nay, công ty cũng đang hoàn tất thủ tục để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Theo đó, ban giám đốc công ty tin tưởng rằng báo cáo tài chính được thiết lập trên giả thiết công ty hoạt động liên tục là phù hợp.